HEIZER OPTIK, s.r.o. Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu SmartsUpp, ktorá odosiela údaje na servery v Českej Republike. Neukladá žiadne osobné údaje, len text ktorý nám odosielate. Viac info na <a href="https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/" target="_blank">stránke spoločnosti</a>

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu Facebook Messenger, <a href="https://www.facebook.com/business/gdpr" target="_blank">ku ochrane osobných údajov viac info nájdet na tejto adrese</a>.

Spravovať možnosti Odmietnuť Prijať odporúčané nastavenia
Vyjadrenia a vytýčenia
SK

VYJADRENIA A VYTÝČENIA

SPRÁVA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SIETÍ

VYJADRENIA A VYTÝČENIA SIETÍ (siete HEIZER OPTIK a FIBRE NET)

V súčasnosti vykonávame správu elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Heizer Optik na ňou vlastnených úsekoch Bratislava, Dunajská Streda, Trhová Hradská a na základe zmluvy a splnomocnenia, správu elektronickej komunikačnej siete spoločnosti FibreNet s.r.o. - diaľková trasa Bratislava-Košice-hranica UA a k týmto vydávame vyjadrenia k existencii TKZ (telekomunikačných zariadení), v zmysle §21 ods.13 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a §34 ods.2, §35 ods1 a §60 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Webová služba žiadosti - vyjadrenia

V rámci skvalitnenia a zjednodušenia služieb pre vydávanie vyjadrení k telekomunikačným zariadeniam optickej siete spol.FibreNet a v správe Heizer Optik je sprístupnený do prevádzky portál webovej služby pre zadávanie žiadostí o vyjadrenie. Žiadame Vás riešiť podania žiadostí o vyjadrenie k existencii TKZ v prvom kroku prednostne prostredníctvom webovej služby na adrese: https://vyjadrenia.fibrenet.sk . Stanoviskom správcu je vyjadrenie riešené až v prípade styku so sieťou (kolízne vyjadrenie).

Spracovanie všetkých žiadostí (aj nekolíznych bez styku s TKZ) podaných mimo túto webovú službu (e-mailom, poštovou službou) servisnému zástupcovi spoločnosti Heizer Optik, alebo priamo spoločnosti FibreNet, je spoplatnené podľa platného cenníka prevádzkovateľa. Pri podaní sa neplatia žiadne poplatky.

Žiadosti o Vyjadrenia k existencii TKZ (telekomunikačných zariadení) siete FibreNet s.r.o. je potrebné podávať prostredníctvom webovej elektronickej služby na adrese https://vyjadrenia.fibrenet.sk. Info vyjadrenia o existencii TKZ a informatívny zákres vydané prostredníctvom tejto služby sú poskytované bez poplatkov, v krátkom čase a podľa poradia prijatých žiadostí. Pre jednoduchšie vypĺňanie žiadostí či možnosti rozšírenia ZÚ alebo veľkosti prikladaných súborov je vhodné sa v službe zaregistrovať. Žiadosti je samozrejme možné podávať aj bez registrácie. Viac informácií k žiadosti cez webovú službu tu >> , alebo priamo na stránke webovej služby. V prípade že záujmové územie sa nachádza vo vylúčenej oblasti (oblasť s elektronicky nespracovanými dátami k sieti) je potrebné vždy vystaviť vyjadrenie – stanovisko správcu siete a budete vyzvaný na zaslanie Vašich podkladov potrebných k vydaniu stanoviska správcu.

Žiadosti pre další stupeň PD / s už vydaným kolíznym vyjadrením - stanoviskom správcu / , alebo pre predlženie pôvodného kolízneho vyjadreniaj je potrebné podávať už štandartným podaním (nie cez webovú službu) prostredníctvom formuláru (viď.sekcia na stiahnutie).
Predlženie pôvodného nekolízneho vyjadrenia - nepredlžuje sa! - je potrebné vyriešit novým podaním cez webovú službu!

Nekolízne vyjadrenia vydané prostredníctvom webovej služby - v prípade že nepríde k styku so sieťou - sú bezplatné a použitelné pre všetky konania.

Spoplatnené sú až následné vyjadrenia so stanoviskom správcu siete v prípade styku so sieťou. Pre orgány štátnej alebo verejnej správy je stanovisko správcu siete, po registrácii a požiadaní emailom, bez poplatkov.

V prípade styku so sieťou Heizer Optik s.r.o. dostanete z webovej služby vyjadrenie o vylúčenej oblasti (nespracované elektronické dáta) a výzvu na doplnenie potrebných podkladov pre spracovanie žiadosti správcom, alebo možné podanie žiadosti priamo servisnému zástupcovi.

Bezplatné kolízne vyjadrenie z webovej služby má len informatívny charakter a nie je možné ho použiť pre účely vydania Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia, či odsúhlasenie Realizačného projektu, alebo realizáciu akýchkoľvek prác a je potrebné ho doplniť dalším stupňom vyjadrenia – stanoviska prevádzkovateľa, alebo správcu siete.

Žiadosti – vyjadrenia štandartné podanie

Žiadosti o vyjadrenie k sietam je možné zasielať aj priamo na oddelenie servisu sietí, v elektronickej forme spolu so všetkými potrebnými prílohami na e-mail: udrzba@heizeroptik.sk, alebo poštovou službou na adresu: HEIZER OPTIK,s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, (budova AB2-č.dv.120, bez stránkových hodín , prípadnú osobnú návštevu dohodnúť telefonicky na tel. čísle +421 908 94 88 00 , na tom istom čísle možno dohodnúť aj vytýčenie sietí v správe spol. HEIZER OPTIK s.r.o., ku ktorým bolo vydané kladné stanovisko o styku so sieťou). Ďalšie možné doručovacie adresy sú HEIZER OPTIK,s.r.o., Dolnobárska cesta areál PD, 930 13 Trhová Hradská; alebo tiež FibreNet s.r.o., Topolnícka 183, 930 13 Trhová Hradská.

Spracovanie stanoviska a posúdenie žiadostí podanej emailom alebo poštovou službou (mimo webovú službu) je vždy (aj nekolízne stanovisko) spoplatnené podľa platného cenníka servisného zástupcu. Stanovisko správcu bude riešené do 30dní.

K žiadosti je potrebné vždy pripojiť okrem Vašich podkladov (projekty, kat.mapy a pod.) s vyznačeným záujmovým územím, aj stručnú situačnú mapu širších vzťahov, aby bolo zrejmé kde sa záujmové územie nachádza.

Pre kvalitnejšiu a rýchlejšiu spoluprácu si môžete stiahnuť, uložiť a vyplniť potrebné formuláre žiadostí umiestnené na týchto webových stránkach. Pokyny k vyplneniu žiadosti a informácie pre žiadateľa sú uvedené na zadnej strane formuláru. Žiadosti je potrebné vyplniť v PC, alebo paličkovým písmom a je možné ich podať zaslaním s potrebnými prílohami buď elektronicky, alebo poštovou službou, najvhodnejšie priamo na oddelenie servisu sietí. Pre zaslanie žiadosti nie je nutné použiť formulár, žiadosť je možné zaslať aj na vlastnom tlačive, avšak musí obsahovať všetky informácie, ktoré sú vo formulári uvedené ako povinné. Viac informácií a postup pri podaní žiadosti poštou alebo elektronicky tu.

Spracovanie a platba

V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti údajov uvedených v Žiadosti a/alebo priloženej dokumentácii, prípadne pokiaľ priložená dokumentácia nebude obsahovať všetky informácie nevyhnutné pre kvalifikované posúdenie Žiadosti, bude Vaša Žiadosť zamietnutá. Žiadateľ je následne za účelom získania stanoviska povinný podať novú žiadosť. (Pri podaní cez webovú službu je potrebné dbať na správne vyplnenie emailovej adresy pre komunikáciu! Inak nie je možné žiadosť autorizovať.)

Žiadateľ odoslaním žiadosti udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. za účelom poskytnutia vyjadrenia v zmysle § 66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Žiadateľ poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na čas nevyhnutný k dosiahnutiu vyššie uvedeného účelu.

Info vyjadrenie z webovej služby je spracovávané automaticky a vydané spravidla do 1hodiny od autorizácie žiadosti. Stanovisko správcu bude riešené v prípade podania cez webovú službu do 15dní, v prípade podania emailom, alebo poštovou službou do 30dní, od priloženia podkladov potrebných pre posúdenie žiadosti.

Spracovanie stanoviska a posúdenie žiadostí správcom siete je spoplatnené podľa typu žiadosti a platného cenníka prevádzkovateľa a servisného zástupcu spoločnosti HEIZER OPTIK, s.r.o.. Pri podaní sa neplatia žiadne poplatky. Cenník k nahliadnutiu.


Nekolízne vyjadrenia - v prípade že nepríde k styku so sieťou FibreNet - sú bezplatné a použitelné pre všetky konania.

V prípade styku so sieťou - kolízneho vyjadrenia, ak Vám postačuje zatiaľ iba info vyjadrenie a zákres a nepotrebujete vyjadrenie správcu pre stavebné konania
potvrdíte to pomocou odkazu uvedeného (nižšie) v emaili zaslaného info vyjadrenia. Žiadosť bude týmto uzavretá a pre následné vydanie stanoviska správcu je potrebné ju podať znova.

V prípade styku so sieťou - kolízneho vyjadrenia Vám bude vystavená a zaslaná zálohová faktúra pre ďalšie vyjadrenie správcu až po nakopírovaní Vašich podkladov potrebných k ďalšiemu kroku - vydaniu stanoviska správcu. Odkaz pre nakopírovanie súborov dostanete taktiež v maili s info vyjadrením.
(Je potrebné prečítať celý email so zaslaným vyjadrením!) Stanovisko bude riešené až po uhradení poplatku. Riadna faktúra za spracovanie stanoviska podaného cez webovú službu je generovaná a zaslaná až po vydaní stanoviska správcu. Stanovisko pri podaní cez webovú službu bude doručené cez túto službu.

Pri podaní mimo webovú službu (email, Pošta) stanovisko spolu s posúdenou projektovou dokumentáciou a faktúrou, vystavenou na žiadateľa, bude doručené žiadatelovi buď elektronickou formou, alebo poštou. Pri elektronickej forme bude žiadatelovi e-mailom zaslaná faktúra, v sume stanovenej cenníkom, s výzvou na uhradenie, žiadatel priloženú faktúru uhradí a potvrdenie o uhradení zašle odpoveďou na tento e-mail, následne mu, po zaregistrovaní úhrady, bude elektronicky doručené stanovisko. Pri doručení poštou bude stanovisko spoločne s faktúrou doručené formou dobierky, ktorú je žiadateľ povinný uhradiť pri prevzatí v sume stanovenej cenníkom.

VYTÝČENIE

Vytýčenie siete je možné iba na základe vyjadrenia alebo zákresu k sieti vydaného správcom siete, pričom k objednávke na vytýčenie siete je potrebné tieto dokumenty (ich kópie či scany) vložiť do prílohy, inak nebude žiadosť o vytýčenie akceptovaná. Vytýčenie je potrebné objednat včas vopred, termín realizácie vytýčenia do 3týždňov od prijatia objednávky.

Bezprostredne pred započatím akýchkoľvek prác (max.20dní vopred – kvôli zachovaniu vytyčovacích značiek) musia byť stavebníkovi siete v teréne VŽDY vytýčené. Optickú sieť spol. Fibre Net a TKZ v nej zabudované, vytyčuje servisný zástupca spol. HEIZER OPTIK s.r.o.

Vytýčenie siete, ku ktorej bolo vydané kladné stanovisko o styku je možné dohodnúť: telefonicky na čísle +421 908 94 88 00 , e-mailom na: udrzba@heizeroptik.sk, alebo na adrese HEIZER OPTIK,s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava, (budova AB2-č.dv.120, bez stránkových hodín). K vytýčeniu siete “FibreNet” je potrebné zaslat e-mailom: vydané vyjadrenie s potrebnými prílohami a PD, stručnú situačnú mapu širších vzťahov záujmového územia, kontakt na osobu prítomnú pri vytýčení a žiadosť / objednávku na vytýčenie.

Doplnkové informácie si pozriete tu >>

Decor 2