HEIZER OPTIK, s.r.o. Vás žiada o súhlas s používaním Vašich údajov na nasledujúce účely:

Vaše osobné údaje budú spracované a informácie z vášho zariadenia (súbory cookie, jedinečné identifikátory a ďalšie údaje zariadenia) môžu byť uchovávané, používané a zdieľané s dodávateľmi tretích strán, prípadne používané konkrétne týmto webom alebo aplikáciou. Niektorí dodávatelia môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, proti ktorému môžete vzniesť námietku pomocou možností nižšie. Súhlas môžete zrušiť prejdením na odkaz v dolnej časti tejto stránky alebo v našich pravidlách ochrany súkromia.

Technické cookies

Tieto cookies potrebujete pre správny chod webovej stránky. Obsahujú anonymizované informácie o Vaších výberoch

Analytické cookies

Pre vylepšenie naších služieb, využívame službu Google Analytics, ktorá odosiela anonymné informácie o Vašej návšteve a zbiera agregované dáta o zvyklostiach návštevníkov, vďaka ktorým denno denne vylepšujeme naše služby.

Remarketing Facebook

Pomocou služby Facebook poskytujeme remarktingovú reklamu, čím zvýšime relevantnosť reklamy na platformách služieb Facebooku.

Remarketing Google

Pomocou služby Google poskytujeme remarktingovú reklamu, čím je umožnené zobrazovanie cielenej reklamy v rámci siete Google Ads.

Konverzie kampaní

Pre vylepšenie naších služieb a užívateľského zážitku, zaznamenávame vykonávanie cieľov naších zákazníkov a podľa doho upravujeme webovú stránku aby tieto ciele boli čo najrýchlejšie vykonávateľné.

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu SmartsUpp, ktorá odosiela údaje na servery v Českej Republike. Neukladá žiadne osobné údaje, len text ktorý nám odosielate. Viac info na <a href="https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/" target="_blank">stránke spoločnosti</a>

Chat na webovej stránke

Pre komunikáciu s Vami používame službu Facebook Messenger, <a href="https://www.facebook.com/business/gdpr" target="_blank">ku ochrane osobných údajov viac info nájdet na tejto adrese</a>.

Spravovať možnosti Odmietnuť Prijať odporúčané nastavenia
Vyjadrenia a vytýčenia
SK

Doplnkové informácie k podaniu žiadosti prostredníctvom webovej služby

V prípade že záujmové územie sa nachádza vo vylúčenej oblasti (oblasť s elektronicky nespracovanými dátami k sieti) je potrebné vždy vystaviť vyjadrenie – stanovisko správcu siete a budete vyzvaný na zaslanie Vašich podkladov potrebných k vydaniu stanoviska správcu.

Ovládanie stránky je intuitívne, je potrebné vyplniť vyžadované polia, zakresliť polygon ZÚ a hlavne pred odoslaním žiadosti potvrdiť súhlas so spracovaním osobných údajov a až následne po opísaní kontrolného kódu odoslať.

Max. veľkosť zadávaného polygónu je do 0,1km2 čo predstavuje štvorec cca. 316x316m alebo 100x1000m. Pri zadávaní väčších ZÚ odporúčame postup zadať najprv menší polygon a ten následne zväčšovať do maximálnej možnej veľkosti. Ak je vaše ZÚ väčšie ako 0,1km2 , alebo sa jedná o viacero menších na seba nenadväzujúcich ZÚ, je potrebné podať viacero žiadostí.

ZÚ je potrebné zadávať čo najpresnejšie „vyzoomovaním“ mapy, so zapnutým zobrazením katastrálnej mapy. Pri dlhších líniových stavbách je vhodné riešiť polygon max. 30m širokým pásom okolo líniovej stavby. V prípade nutnosti je možné emailom požiadať o poskytnutie neobmedzeného polygonu.

Prílohy tak ako ste boli zvyknutý je potrebné prikladať až ku kolíznemu vyjadreniu so stykom so sieťou ktoré Vám bude zaslané na e-mail spolu s odkazom na ktorý je možné prílohy nahrať. Max. veľkosť všetkých príloh je 50Mb.

Dovetok pre nemožnosť zadať viacero nenadväzujúcich lokalít na jednu žiadosť...

Väčšie stavby, s viacerými lokalitami ktoré na seba nenadväzujú je potrebné si rozdelit na viacero žiadostí, proste budete mat k jednej stavbe viacero vyjadrení ku každej lokalite zvlášť. To isté môže platiť keď bude stavba veľkého rozsahu t.j. viac ako 0,1km2 v jednej lokalite – zadáte viacero žiadostí... alebo je aj možnosť požiadať nás v tomto prípade o možnosť zadania nebmedzeného polygonu pre takúto stavbu.

Ďalšia možnosť ako riešiť nenadväzujúce lokality je môžete zadať napr. jednu lokalitu a úzkym pásom ju prepojiť s ďalšou pokiaľ sa zmestíte do 0,1km2, ale !!! v takom prípade sa môže stať že budete mať zbytočne vyjadrenie že príde k styku (i ked v skutočnosti sa v priamej lokalite stavby naša sieť nenachádza) a to len na základe toho že ten bezvýznamný prepoj lokalít nám niekde pretne trasu. To isté by platilo ak by sme Vám umožnili zadať neobmedzený koridor a Vy by ste zadali polovicu mesta aj s lokalitami v ktorých sa priamo stavba nenachádza... čiže mali by ste vyjadrenie že príde k styku pričom by to so stavbou nemalo nič spoločné, čo nie je žiadúce.

Preto je vhodnejšie zadať každú lokalitu samostatne - myslím že až taký problém to nie je hlavne ked ste zaregistrovaný a doplňajú sa potom iba údaje stavby.

Vzhľadom na obmedzený rozsah 0,1km2 je vhodné zadávať lokalitu stavby čo najpresnejšie (vyzoomovať mapu) a tiež preto aby sa nestalo čo som písal vyššie t.j. Vaša stavba je na pravej strane cesty kde nie je opt.sieť a Vy zadáte kompletne celú ulicu kde na ľavej strane vedie trasa optiky tak vyjadrenie bude so stykom pričom so stavbou nemá súvis.

Doplnkové informácie a postupy k podaniu žiadosti priamo správcovi siete (email, poštová služba)

Elektronické spracovanie a podanie žiadosti

Pri elektronickom spracovaní a podávaní je možné Žiadosť po vyplnení vytlačiť, uložiť pod vlastným názvom, alebo odoslať emailom. Žiadosť je tiež možné po uložení vyplniť znova s použitím tlačidla vymazať všetky údaje formulára, alebo tlačidla vymazať iba údaje o stavbe, pričom údaje o žiadateľovi zostanú v tomto prípade zachované. Zvýraznenie polí a povinných polí formuláru je závislé na nastavení Vášho prehliadača.

V spodnej časti formuláru sa nachádzajú tlačidlá s nasledovnými funkciami:

  • Tlačidlo “TLAČ” (modré) je možné použiť na vytlačenie formuláru - postačuje prvá strana - v stave v akom sa nachádza t.j. aj prázdny formulár s nevyplnenými povinnými poliami. Tlač sa odošle na žiadateľovu tlačiareň. (po spustení je možné funkciu ignorovať a tlač zrušiť).....(žiadosť je možné po vytlačení zasielať aj poštovou službou spolu s potrebnými prílohami)
  • Tlačidlo “ULOŽIT AKO / ODOSLAŤ” (červené) je možné použiť priamo na uloženie vyplnenej Žiadosti pod vlastným názvom do PC žiadateľa //napr.: Form ziadost existencia TKZ HO-FN Hlavná DS.pdf// (funkciu je možné ignorovať a ukladanie zrušiť - neodporúčam), ďalšia spojená funkcia slúži priamo na odoslanie súboru prostredníctvom mailového klienta, avšak je závislá na type nainštalovaného prehliadača pdf súborov a nemusí spolahlivo fungovať. V tom prípade je potrebné formulár uložiť a uložený súbor zaslať spolu s prílohami manuálne cez emailového klienta žiadateľa. Žiadosť je potrebné vždy odoslat na e-mail: udrzba@heizeroptik.sk

V prípade ak potrebujete podať žiadosť na dalšiu stavebnú akciu môžte použiť tlačidlá (zelené) v hornej a strednej časti formuláru. Vo vrchnej časti je tlačidlo “VYMAZAT VŠETKY UDAJE FORMULARU” jeho aktivovaním vymažete všetky dáta z formuláru a môžte vyplniť novú žiadosť ako nový žiadateľ. V strednej časti sa nachádza tlačidlo”VYMAZAŤ IBA UDAJE STAVBY” jeho aktiváciou vymažete iba všetky dáta o stavbe pričom udaje o žiadatelovi zostanú zachované a nie je ich potrebné znova vypĺňať.

POSTUPY

Pri podávaní žiadostí platí nasledovná schéma postupnosti

  • ako prvá sa podáva žiadosť určená pre vydanie stanoviska a informačného zákresu o existencii telekomunikačných zariadení a sietí (dalej len TKZ) pre dotknuté orgány k projektovej dokumentácii pre účely vydania územného rozhodnutia; povolenia drobnej stavby; stavebných úprav a udržiavacích prác; povolenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia; stavby vedení elektronických komunikačných sietí; stavebného povolenia; povolenia na odstránenie stavby, alebo pre účely mapovania lokality, geodetické práce pre investičné zámery. Vydané vyjadrenie a informatívny zákres určí či vôbec a v akom rozsahu príde k styku s posudzovanou stavbou. (... v prípade že predmetom žiadosti bude dokumentácia stavby pre vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 56 ods. b) zákona č.50/1976 Z.z. (stavebný zákon) pre ktorú sa nevyžaduje vydanie stavebného povolenia ani ohlásenie drobnej stavby (napr. stavby vedení elektronických komunikačných sietí) , k žiadosti je nevyhnutné predložiť projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade s §9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona v znení neskorších predpisov)
  • pri vydaní kladného stanoviska o styku s TKZ je žiadatel povinný zapracovať pripomienky do dokumentácie a konzultovať riešenia so servisným zástupcom prevádzkovateľa optickej siete a požiadať o dalšie posúdenie novou žiadosťou o vydanie stanoviska k ďalšiemu stupňu projektovej dokumentácie stavby
  • pri vydaní kladného stanoviska o styku s TKZ je žiadatel povinný zapracovať pripomienky do dokumentácie a podľa stanoviska vo vyjadrení (napr. pri nutnej prekládke trasy optických vedení) vyžiadať si prípadne presnú polohu TKZ voči stavbe a potrebné údaje k spracovaniu projektu, žiadosťou o poskytnutie elektronických dát o sieti (napr. elektr.data polohopisov, technická špecifikácia siete, schémy, údaje o smerových či dĺžkových pomeroch). Po ich zapracovaní do projektovej dokumentácii stavby je povinný žiadateľ požiadať o dalšie posúdenie novou žiadosťou o vydanie stanoviska k ďalšiemu stupňu projektovej dokumentácie stavby. Elektronické dáta a dáta o zariadeniach siete sa poskytujú len na vyžiadanie autorizovanou osobou, t.j. odborne spôsobilou osobou, napr. projektanti členovia SKA, SKSI atď.
  • vydané vyjadrenia majú platnosť spravidla 6mesiacov (ak nie je vo vyjadrení uvedené inak) po skončení platnosti je, za predpokladu že neprišlo k zmene v projektovej dokumentácii, k zmene rozsahu stavby alebo záujmového územa, možné požiadať o predlženie platnosti vydaného vyjadrenia. Predlženie platnosti je spravidla realizované vystavením vyjadrenia s novým registračným číslom a je vydané aj pri zmene stavu na sieti (bez zmeny stavu siete môže byť predlženie platnosti riešené aj potvrdením do pôvodného/posledného vyjadrenia/zákresu len predlžením platnosti)
  • pre zapracovanie polohy TKZ do projektu a pred začiatkom akých koľvek stavebných prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu optického kábla, resp.HDPE rúr a zariadení siete spol. FibreNet vytýčiť. Vytýčenie realizuje prevádzkovateľom určený správca siete. Žiadosť o výtýčenie je potrebné podať včas vopred, termín realizácie vytýčenia do 3týždňov od prijatia žiadosti.
  • pri poskytnutí elektronických dát polohopisov pri stavbách väčšieho rozsahu je možné požiadať aj o vytýčenie vlastným autorizovaným geodetom stavby ktoré musí byť potvrdené dohodou a súhlasom zo strany servisného zástupcu. Pre takéto vytýčenie bude po udelení súhlasu poskytnuté žiadateľovi tlačivo protokolu o vytýčení ktoré je následne povinný zaslať na akceptáciu vytýčenia.
Vytycenia sieti 1

Portfólio

20 rokov svojich skúsenosti
Portfolio
Decor 2